Zobrazit filtry

Jazyk a řeč


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 87

Jazyk a řeč patří zejména do předškolního zvdělávání. Mezi hlavní cíle a nabídku této oblasti patří zejména: - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti - samostatný slovní projev na určité téma