Zobrazit filtry

Český jazyk a literatura


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 30

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu zahrnuje na prvním stupni výstupy v podobě čtení, čtení s porozuměním, psaní písmen, číslic, spojování písmen a slabik, členění slov na hlásky, porovnání významu slov, příbuzná slova, třídění slov podle významu, slovní druhy, gramatické jevy a psaní i/y, druhy vět a další. Na druhém stupni se jedná o rozlišování faktů, slohové útvary, základy literární teorie a historie, literární druhy a žánry, tvarosloví, skladba vět, větné členy a další.